فرهنگ مردم کانادا

فرهنگ مردم کانادا

دانشسارکانادادوره هادانشجویان بین المللیفارغ التحصیلاندپارتمان زبانموسسات آموزش عالیکلوپ دانشسار
  • TABLIGH - CANADA 3

 

فرهنگ مردم کانادا

 

کانادا کشوری چند فرهنگی است. تقریبا دو پنجم جمعیت کانادا را ملیتهایی غیر از انگلیسی، فرانسوی و بومیان نخست کانادا (First Nations) تشکیل داده اند.اگرچه گروههای مختلف زبانی در کانادا زندگی می کنند، اما زبان رسمی کانادا فرانسوی و انگلیسی است.

با توجه به محیط چند فرهنگی کانادا، دولت فدرال در قانون چندفرهنگی گرایی (Multiculturalism Act) سیاستهایی را تعیین کرده است که "ترویج و توسعه درک و خلاقیت ناشی از تعامل بین افراد و جوامع نژاد های مختلف" بخشی از آن است.

سازمان ملل متحد از رویکرد فعال و هدفمند کانادا مبنی بر "چندفرهنگ گرایی" به عنوان نمونه ای برای کشورهای دیگر یاد کرد.

مطالب بیشتر در این مورد